Všeobecné obchodní podmínky pro prodej online kurzů, workshopů a dalších vzdělávacích produktů

1. 1. 2024

I.Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online kurzů, workshopů a dalších vzdělávacích produktů (dále též jen jako „kurz“, „digitální obsah“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.uxworkshopy.cz provozovaném Mgr. Terezou Kosnarovou Venerovou, IČ: 03701239, DIČ: CZ8354133843, místem podnikání Máchova 668, 251 64, Mnichovice, evidující úřadem je Finanční úřad v Říčanech (dále též jen jako „Prodávající“).

 2. Nákup kurzu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem kurzu nebo s užíváním internetových stránek www.uxworkshopy.cz souvisí.

 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kurz koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním kurzu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „CHCI NA KURZ“, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují VOP. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám kurz přesně podle popisu uvedeném ve specifikaci kurzu na webovém rozhraní a vy jako Kupující zaplatit za dodaný kurz dohodnutou cenu).

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ.

 • Prodávajícím je:

 • Mgr. Tereza Kosnarová Venerová

 • IČ: 03701239

 • DIČ: CZ8354133843

 • Místem podnikání Máchova 668, 251 64, Mnichovice

 • Adresa pro doručování: Máchova 668, 251 64, Mnichovice

 • Kontaktní telefon: +420 775 075 994

 • Adresa pro doručování elektronické pošty: tereza@uxworkshopy.cz

 1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.uxworkshopy.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou koupí kurz. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.

 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.uxworkshopy.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává kurz přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Popis kurzů najdete na webovém rozhraní včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny a co vám přinesou.

 2. Pro objednání kurzu přes webové rozhraní vyplníte objednávkový formulář a následně stisknete tlačítko „CHCI NA KURZ“.

 3. Uzavření smlouvy probíhá v českém jazyce.

 4. Kliknutím na tlačítko „CHCI NA KURZ“ v závěru objednávkového procesu souhlasíte s těmito VOP.

 5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy vám ode mě na vaši mailovou adresu dojde potvrzení o přijetí objednávky. Toto potvrzení bude zasláno bezprostředně poté, co vaši objednávku obdržím.

IV. Cena produktů a platba

 1. Cena kurzů je vždy uvedena u jednotlivých kurzů na webovém rozhraní. Cena je uvedena bez daní a poplatků.

 2. Celková cena včetně případných nákladů na dodání digitálního obsahu bude uvedena v objednávkovém formuláři (dále jen „kupní cena“).

 3. Platbu můžete provést následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet (informace k platbě jsou uvedeny v potvrzení o přijetí objednávky).

  • Online platební kartou.

 4. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V. Dodací podmínky

 1. Po úspěšné úhradě kupní ceny vám bude potvrzena registrace na kurz.

 2. Kurz je považován za dodaný okamžikem, kdy vám je zpřístupněn přístup k obsahu kurzu.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

 1. K přístupu ke kurzům je potřeba stabilní připojení k internetu, aktuální internetový prohlížeč a zařízení schopné přehrávat multimediální obsah.

 2. Uživatelský účet bude vytvořen automaticky po dokončení objednávky a úhradě kupní ceny. Přihlašovací údaje vám budou zaslány na vaši e-mailovou adresu.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Storno podmínky jsou uvedeny na webové stránce každého kurzu. Podmínky pro odstoupení od smlouvy a storno podmínky se liší podle typu kurzu a jsou specifikovány v podrobnostech každého kurzu na webovém rozhraní.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění

 1. Prodávající poskytuje záruku za kvalitu dodaných kurzů v souladu s platnými právními předpisy.

 2. Reklamace musí být podány písemně na adresu: tereza@uxworkshopy.cz. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Stížnosti a připomínky můžete zasílat na e-mailovou adresu tereza@uxworkshopy.cz. Na stížnosti bude odpovězeno nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení.

 2. Pokud dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určené mimosoudní řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.uxworkshopy.cz.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto VOP. Nové verze VOP budou vždy zveřejněny na webových stránkách a kupující bude informován prostřednictvím e-mailu.

 3. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.